Dividend

Uw dividend

Proposed gross cash dividend 2023
3,25
e

Dividendoverzicht weergeven

In het kader van zijn driejarenstrategie, Impact24, engageert Ageas er zich toe om een progressief dividend uit te keren voor een cumulatief bedrag tussen EUR 1,5 miljard en EUR 1,8 miljard. Een interim dividend van EUR 1.50 per aandeel zal worden verklaard op het moment van de halfjaarlijkse resultaten.  De groei van het dividend zoals vooropgesteld onder Impcat24 zal weerspiegeld worden in het finale dividend.

Vorige dividenden

Coupon nr Brutobedrag (in EUR) Betaalbaar Type
16
1,75
Final dividend 2023
15
1,50
Interim dividend 2023
14
1,50
Final dividend 2022
13
1,50
Interim dividend 2022
12
2,75
Dividend 2021
11
2,65
Final dividend 2020
10
2,38
Interim dividend 2020
9
0,27
Dividend 2019

Kapitaalvermindering

In 2009 verwierf ageas SA/NV een in contanten af te wikkelen call optie op door de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) verworven aandelen BNP Paribas. Deze call optie werd door Ageas verkocht aan de FPIM voor een bedrag van EUR 144 miljoen

In overeenstemming met haar verbintenis ten aanzien van de Europese Commissie, heeft de Raad van bestuur van Ageas aan de in september 2013 gehouden algemene vergadering van aandeelhouders voorgesteld om dit bedrag uit te keren aan de aandeelhouders door middel van een kapitaalvermindering, verhoogd tot EUR 1,00 per aandeel. Dit bedrag van EUR 1,00 (bruto voor netto) is op 13 december 2013 aan de aandeelhouders betaald.

Persbericht Persbericht

Belgische roerende voorheffing voor niet-inwoners

In het kader van de verdere vereenvoudiging van de juridische structuur van Ageas, werd tot de fusie tussen ageas N.V. (overgenomen bedrijf) en ageas SA/NV (overnemend bedrijf) beslist op de Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergaderingen gehouden te Utrecht op 28 juni 2012 en te Brussel op 29 juni 2012. Tezelfdertijd werd het principe van het 'verbonden aandeel' (een 'Unit' die bestaat uit één aandeel van ageas SA/NV en één aandeel van ageas N.V.) opgeheven. Dat heeft tot gevolg dat wanneer Ageas een dividend uitbetaalt, dit voortaan steeds een Belgisch dividend zal zijn, waarbij in principe een Belgische roerende voorheffing van 30% verschuldigd is op het bruto dividend.

België heeft dubbelbelastingverdragen afgesloten met talrijke landen, die mogelijks een vermindering of vrijstelling van de roerende voorheffing op dividenden toelaten voor inwoners van deze landen, onder bepaalde voorwaarden zoals de omvang van de deelneming en/of het vervullen van bepaalde specifieke identificatieformaliteiten. Bovendien voorziet de Belgische fiscale wetgeving ook in een aantal vrijstellingen van de roerende voorheffing, die wederom onderhevig zijn aan bepaalde voorwaarden en formaliteiten.

Aandeelhouders dienen zo snel mogelijk contact op te nemen met hun persoonlijke fiscaal adviseur, om na te gaan of zij in aanmerking komen voor een vermindering of vrijstelling van de roerende voorheffing met betrekking tot dividenden die worden uitgekeerd door ageas SA/NV, en om meer informatie in te winnen over de procedures om een dergelijke vermindering of vrijstelling te bekomen, of om een aanvraag tot terugbetaling in te dienen.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen aandeelhouders aan ageas SA/NV verzoeken om een verlaagde roerende voorheffing of vrijstelling aan de bron toe te passen. Gelieve echter op te merken dat als gevolg van een aantal wijzigingen aan de Belgische wetgeving inzake de toepassing van vrijstellingen van roerende voorheffing aan de bron, die van kracht zijn geworden op 22 januari 2019, ageas SA/NV heeft beslist om haar beleid ter zake aan te passen.

Voor alle toekomstige dividendbetalingen dienen aandeelhouders die de toepassing wensen te vragen van één van de volgende vrijstellingen van de Belgische roerende voorheffing of een verlaagde Belgische roerende voorheffing aan de bron, het/de relevante modelformulier(en) in te vullen, die kan/kunnen worden gedownload op deze website:
 

  1. de vrijstelling van roerende voorheffing krachtens de Belgische fiscale wetgeving voor dividenden die worden uitgekeerd aan bepaalde buitenlandse aandeelhouders-vennootschappen krachtens Artikel 264/1 van het Belgische Wetboek van de Inkomstenbelastingen van 1992;

  2. de vrijstelling van roerende voorheffing krachtens de Belgische fiscale wetgeving voor dividenden die worden uitgekeerd aan bepaalde pensioenfondsen krachtens Artikel 106, §2 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Belgische Wetboek van de Inkomstenbelastingen van 1992;

  3. de vrijstelling van roerende voorheffing krachtens artikel 115, §1 van  het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Belgische Wetboek van de Inkomstenbelastingen van 1992, voor dividenden die worden uitgekeerd aan beleggingsfondsen die erkend zijn ter uitvoering van artikel 14516, 1°, van het Belgische Wetboek van de Inkomstenbelastingen van 1992;

  4. de vrijstelling van roerende voorheffing krachtens artikel 115, §2 van  het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Belgische Wetboek van de Inkomstenbelastingen van 1992, voor dividenden die worden uitgekeerd aan houders van een in artikel 14516,  2°, van het Belgische Wetboek van de Inkomstenbelastingen van 1992 bedoelde individuele spaarrekening;

  5. de vrijstelling van roerende voorheffing op dividenden die worden uitgekeerd aan bepaalde pensioenfondsen krachtens Artikel 10, (3), (b) van het Dubbelbelastingverdrag tussen België en het Verenigd Koninkrijk van 1 juni 1987;

  6. de vrijstelling van roerende voorheffing op dividenden die worden uitgekeerd aan bepaalde pensioenfondsen krachtens Artikel 10, (4), (b) van het Dubbelbelastingverdrag tussen België en de Verenigde Staten van 27 november 2006; of,

  7. een verlaagd tarief van de roerende voorheffing krachtens enig Dubbelbelastingverdrag.

Attestation T&L (art. 264_1 BITC) Attestation T&L (art. 264_1 BITC)
Attestation Article 106_§2 RD BITC Attestation Article 106_§2 RD BITC
Attestation 115_1 RD_BITC UPDATED Attestation 115_1 RD_BITC UPDATED
Attestation 115_2 RD_BITC UPDATED Attestation 115_2 RD_BITC UPDATED
Attestation BE-UK Attestation BE-UK
Attestation BE-US Attestation BE-US
Form 276 Div Aut Form 276 Div Aut

Aan de hand van deze modelformulier(en), dienen aandeelhouders te bevestigen dat aan alle voorwaarden werd voldaan om te genieten van de relevante vrijstelling of het verlaagde tarief van de roerende voorheffing.
Met betrekking tot de mogelijkheid om de dividenden die worden uitgekeerd aan bepaalde pensioenfondsen vrij te stellen van roerende voorheffing op basis van de wettelijke grondslag die wordt vermeld onder 2. hierboven, dienen de aandeelhouders in kwestie, onder andere, te bevestigen dat zij de aandelen van ageas SA/NV waarvoor de vrijstelling van roerende voorheffing wordt gevraagd in volle eigendom hebben aangehouden voor een ononderbroken periode van ten minste 60 dagen, ofwel:
 

  1. op de datum waarop de dividenden werden toegekend of betaalbaar gesteld werden; of

  2. op een datum binnen de periode van 15 dagen te rekenen vanaf de datum waarop de dividenden werden toegekend of betaalbaar gesteld werden.

ageas SA/NV zal enkel overwegen om de voornoemde vrijstellingen van roerende voorheffing of verlaagde roerende voorheffing aan de bron toe te passen, naar eigen goeddunken, indien de aandeelhouder de nodige modelformulier(en) behoorlijk invult. Deze dienen in het bezit te zijn van ageas SA/NV binnen de 10 dagen na de betaaldatum van het dividend, samen met alle bewijsstukken die eventueel gevraagd worden.

Voor zover ageas SA/NV niet in staat is om de vrijstelling van roerende voorheffing of verlaagde roerende voorheffing die door de aandeelhouder gevraagd wordt aan de bron toe te passen, kan de aandeelhouder een aanvraag tot terugbetaling indienen bij de Belgische Staat, om de ingehouden belasting (gedeeltelijk) terugbetaald te krijgen.